Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Arica - WaterWeg

Wij investeren in uw wijk!

De riolering in de omgeving van de Arica is aan vervanging toe. De werkzaamheden, die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving. Om de overlast in uw buurt te beperken, voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaamheden uit.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool);
  • het ophogen van de straat, waarbij zo veel mogelijk de bestaande stenen worden hergebruikt;
  • het optimaliseren van de parkeerruimte en waarbij we rekening houden met de parkeerbehoefte die een aantal van u kenbaar heeft gemaakt;
  • het vervangen van lichtmasten en het vervangen van armaturen door duurzame ledverlichting;
  • het vernieuwen van het openbaar groen.

Omgaan met het nieuwe klimaat

Ons klimaat verandert. Dit betekent dat we vaker met stevige regenbuien te maken hebben dan in de vorige eeuw. De regenperiodes worden inmiddels ook afgewisseld met periodes van droogte. We moeten omgaan met dit nieuwe klimaat. Dat doen we door goed voorbereid te zijn en anders om te gaan met water. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd.

De oorzaken van veranderend klimaat houden niet op bij onze landsgrenzen. De aanpak van de overlast dus ook niet. Vandaar dat ‘Brussel’ een Europees programma heeft opgezet: STAR2Cs (two seas/ twee zeeën). Via dit programma leren diverse gemeenten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland van elkaars aanpak. De gemeenten leren van elkaars maatregelen en, minstens zo belangrijk, hoe bewoners en bedrijven het best worden betrokken bij de plannen en de besluiten die worden genomen. Ook leren we hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de initiatieven en ideeën die vanuit de samenleving komen.

Capels project WaterWeg
Capelle doet mee met dit Europese programma vanwege de hoge grondwaterstand die we hier kennen. Het project in Capelle heet WaterWeg en wordt betaald met een financiële bijdrage uit het STARS2Cs-programma van de Europese Unie. Ervaringen die in de Arica worden opgedaan, kunnen vervolgens elders in Capelle en zelfs in heel Europa worden toegepast.

Arica als voorbeeldproject
Sinds september 2018 zijn de bewoners diverse malen geïnformeerd over dit project door middel van brieven en bewonersavonden. De plannen moeten natuurlijk passen bij de buurt of straat. Waarom Arica? Arica wordt het Capels voorbeeldproject. Niet omdat in deze straat en de directe omgeving problemen zijn met wateroverlast. Er waren voor de Arica al reguliere werkzaamheden voor groot onderhoud gepland. Het moment willen we benutten om nog iets extra’s te doen in deze periode.

Onderzochte oplossingen
Het klinkt misschien alsof we zomaar wat gaan uitproberen en niet weten wat de gevolgen zullen zijn. Dat is niet zo. De klimaatverandering vraagt om vernieuwende maatregelen. Er is door universiteiten en onderzoeksbureaus op dit terrein al veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen om wateroverlast in wijken en buurten tegen te gaan. Diverse gemeenten passen deze oplossing al op beperkte schaal toe.

Meer weten?
Meer informatie over het Europese Project vindt u op deze website: https://www.interreg2seas.eu/en/star2cs

Kabels en leidingen

De werkzaamheden aan de waterleiding (Evides) zullen naar verwachting t/m januari 2020 duren.

In week 49 t/m 51 wordt de gasleiding verlegd ter plaatse van Arica 11 t/m 49. Stedin zal de bewoners hierover nader informeren. Waarschijnlijk zullen tegelijkertijd werkzaamheden door KPN worden uitgevoerd.

Voortgang

De opdracht voor het uitvoeren van het project is toegekend aan aannemersbedrijf Blijdorp b.v. uit Vlaardingen. De werkzaamheden zullen overlast geven. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, wordt gefaseerd gewerkt. De fasering zoals we die nu voor ogen hebben, is als volgt:

Fase 1 start week 48 (25 november 2019) gereed week 7 (14 februari 2020)

Fase 2 start week 6 (3 februari 2020) gereed week 9 (28 februari 2020)

Fase 3 start week 10 (2 maart 2020) gereed week 31 (1 augustus 2020)