Capelle aan den IJssel

Fietscorridor Algerabrug - Capelsebrug

Verbetering van de huidige fietsroute

-

Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren, is er een korte termijn maatregelenpakket opgesteld dat relatief snel kan worden uitgevoerd (2020-2023). De maatregelen lopen uiteen van gedragsveranderingsacties, verbeteren infrastructuur, inzetten op Openbaar Vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik. Door hier gecombineerd op in te zetten, verleiden we mensen om minder gebruik van de auto te maken en meer van alternatieve vervoerswijzen. Dit doet de gemeente Capelle aan den IJssel in een samenwerkingsverband samen met de buurgemeenten, provincie Zuid-Holland, de regio (MRDH) en het Rijk. Daarnaast proberen we vanuit het Capelse beleid het fietsgebruik zoveel als mogelijk aan te moedigen. Dit doen we door veiligere en comfortabelere fietsroutes te creëren.

Fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam

Eén van deze maatregelen die gezamenlijk met bovenstaande partijen op de planning staat, is de fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam. Deze route loopt ook over Capels grondgebied. Een onderzoeksbureau heeft onderzocht waar deze route het best kan lopen, kijkende naar de criteria waar hoogwaardige fietsverbindingen aan moeten voldoen. Dit is de route vanuit de Algerabrug via de Sibeliusweg en Schubertstraat richting Capelsebrug. Daarbij is ook gekeken naar alternatieve routes, bijvoorbeeld vanuit de Algerabrug via het Capelseplein naar Capelsebrug. Deze laatste route via het Capelseplein is echter langer en daarnaast neemt het aantal stops toe in de vorm van verkeerslichten. Mede hierdoor heeft het de voorkeur om de reeds bestaande fietsroute door 's-Gravenland te verbeteren.  

Input bewoners en partners

Er hebben in 2021, 2022 en 2023 diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Daarnaast was er veel telefonisch en digitaal contact met bewoners. We hebben de input zo goed mogelijk verwerkt in het ontwerp, waarvoor hartelijk dank. Zo was het oorspronkelijke idee om een tweerichtingenfietspad aan de noordzijde van de Sibeliusweg te realiseren. Bewoners van de Sibeliusweg waren het hier niet mee eens. Dit ging ten koste van hun woongenot en een deel van het trottoir zou komen te vervallen. Daarom is ervoor gekozen om in het definitief ontwerp uit te gaan van verbreding van de fietspaden aan allebei de zijden van de Sibeliusweg. Bromfietsen zijn daarnaast niet welkom op de fietspaden op de Sibeliusweg. Op de Schubertstraat was in eerste instantie een fietsstraat voorzien. Op verzoek van de bewoners in de Schubertstraat komen er geen aanpassingen in de Schubertstraat. Dit is verwerkt in het definitief ontwerp. De hulpdiensten hebben ook meegekeken naar het ontwerp evenals dat het ontwerp is getoetst op toegankelijkheid voor mindervaliden.

Raadscommissies SOB 

Het college van B&W heeft de beslissingsbevoegdheid over het definitief ontwerp, en heeft er voor gekozen om het ontwerp tweemaal ter consultatie voor te leggen aan de Raadscommissie SOB. Op maandag 13 september 2021 is het ontwerp van de Fietscorridor (het voorkeurstracé en een beschrijving van het principeprofiel) voorgelegd aan de raadscommissie SOB. Na optimalisaties, verwerking wensen van bewoners en vanuit het WOP 's-Gravenland is het Definitief Ontwerp op 14 februari 2022 opnieuw voorgelegd aan de Raadscommissie SOB. De commissie was te spreken over het ontwerp maar door de voormalig wethouder was aangegeven dat hij nog in gesprek zou gaan met de bewoners van de Schubertstraat. Dit is gebeurd tijdens de bewonersavond van 20 april 2022. Tijdens deze avond heeft voormalig wethouder Struijvenberg aangegeven dat hij rekening houdende met de bezwaren heeft besloten om geen aanpassingen in de Schubertstraat door te willen voeren

Wat is er daarna gedaan?

In 2022 heeft de gemeente het ontwerp bijgewerkt en is deze regionaal beoordeeld door Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Zij hebben hun goedkeuring gegeven op het ontwerp, waarbij de Schubertstraat blijft zoals deze nu is. Dit proces van goedkeuring heeft helaas langer op zich laten wachten. Daarnaast heeft de gemeente zich eind 2022 en begin 2023 bezig gehouden met de subsidieaanvraag.

Bewonersavond 8 mei 2023: toelichting Definitief Ontwerp

Tijdens de bewonersavond van 8 mei heeft wethouder van Woudenberg en projectleider Sjors Honders het definitief ontwerp plenair toegelicht, zijn we ingegaan op wat er afgelopen tijd is gebeurd en hebben antwoord gegeven op uw vragen. Daarna zijn we met u in gesprek gegaan tijdens de drie thematafels:

  • Verbeteringen fietsinfrastructuur
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Voorbereiding en uitvoering

We willen u hartelijk danken voor uw komst. Het verslag en de presentatie kunt u downloaden wanneer u naar beneden scrolt. De dwarsdoorsnedes vindt u ook onderaan deze pagina aangezien dit een veel gestelde vraag was tijdens de thematafels op 8 mei 2023.

College van B&W stelt definitief ontwerp vast

Op 27 juli 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het definitief ontwerp vastgesteld. We gaan als gemeente nu de voorbereidingsfase in, waar de werkzaamheden worden voorbereid. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld bestekstekeningen gemaakt worden, we het aanbestedingstraject in gaan en het verkeersbesluit op gaan stellen en later publiceren. Globale planning is dat we rondom de zomer van 2024 starten met de werkzaamheden.

Heeft u vragen? Mail ons.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Dhr. Sjors Honders

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten