Capelle aan den IJssel

Fietsroute langs de dijk

(Algerabrug-Toepad)

Gemeente Capelle aan den IJssel wil fietsen stimuleren om de stad goed bereikbaar, leefbaar en gezond te houden. Daarom investeren we in bestaande en nieuwe fietsroutes, fietsparkeren en stimuleringsacties. Dit doen we zowel op de korte als op de lange termijn. Deze ambitie staat in ons Programma Mobiliteit. De bestaande fietsroute langs de dijk is één van de routes die we op de korte termijn willen verbeteren.

Verbeteren bestaande fietsroute langs de dijk (Algerabrug-Toepad)

De gemeente gaat de bestaande fietsroute langs de dijk tussen de Algerabrug en het Toepad verbeteren. De route wordt al veel gebruikt door zowel woon-werk als recreatief fietsverkeer. Het fietspad wordt ook veel gebruikt door wandelaars, met of zonder hond. Zowel de omliggende wijken als de gemeente zien verbeterpunten op de route.

De fietsroute speelt, als onderdeel van de verbinding tussen Krimpenerwaard en Rotterdam, ook een belangrijke rol in de bereikbaarheid van onze regio. En het is een waardig en aantrekkelijk alternatief voor de drukke Algeracorridor. We werken daarom samen met de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en onze buurgemeenten om de route veiliger, comfortabeler en herkenbaarder maken.

Knelpunten

Gesprekken met WOP Capelle-West, de gebiedsregisseur Capelle-West, enkele bewoners van de Zeeheldenbuurt, een verkenning uit 2019 van een adviesbureau en onze eigen bevindingen, hebben geleid tot een lijst met knelpunten (zie presentatie in de bijlagen). De meest genoemde knelpunten zijn de snelheidsverschillen, de oversteek-/kruispunten en de breedte van het fietspad.

De eerste ideeën

Aan de hand van de lijst met knelpunten hebben we een aantal eerste ideeën bedacht. Op hoofdlijnen gaat het om het verbreden van de gehele route, toevoegen van een voetpad, verbeteren van de oversteken en voorrangssituaties en het realiseren van een fietsstraat op de parallelweg van de Nijverheidstraat.

Digitale bewonersbijeenkomst 2 december 2021

Op de digitale bijeenkomst van 2 december 2021 zijn de knelpunten en eerste ideeën gepresenteerd. Uit een peiling tijdens deze bijeenkomst met de Mentimeter blijkt dat alle knelpunten worden herkend. De ideeën worden over het algemeen goed ontvangen. In de dialoogrondes zijn door de aanwezigen nog enkele aanvullende knelpunten, aandachtspunten en ideeën gedeeld. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. In de bijlagen staan de presentatie en het verslag van de avond.

Voorlopig ontwerp

Begin 2022 is een voorlopig ontwerp opgesteld door adviesbureau Royal Haskoning/DHV. Naar aanleiding van dit ontwerp zijn er gesprekken geweest met bewoners van de Zeeheldenbuurt. Dit heeft er toe geleid dat we op een gedeelte van de parallelweg van de Nijverheidsstraat (ter hoogte van de Zeeheldenbuurt) geen fietsstraat gaan aanleggen. Voorbij de kruising met de De Ruyterstraat in westelijke richting komt er wel een fietsstraat tot aan het fietspad.

Huidige stand van zaken (mei 2023)

In mei 2023 willen wij het definitief ontwerp van de fietsroute laten uitwerken door Royal Haskoning/DHV. Er zal een informatiebijeenkomst voor bewoners plaatsvinden. Bewoners van de buurt en gebruikers van de fietsroute kunnen dan hun mening geven. Vervolgens zullen we beoordelen of het ontwerp op basis van de opgehaalde input nog op detailniveau kan worden aangepast. Uitvoering van het project staat gepland voor eind 2023/begin 2024.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Capelle aan den IJssel