Capelle aan den IJssel

Florabuurt: De Wingerd

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

Aan de Wingerd maken we de bouw van grondgebonden eengezinswoningen mogelijk. Het gaat om 8 tot 10 sociale huurwoningen. Eerdere plannen voor de realisatie van 16 tot 24 woningen zijn gesneuveld. De sociale grondgebonde woningen worden gerealiseerd naast het bestaande elektra gebouwtje aan de Wingerd (Zuid-Oost). De groene hoven tussen de portiekflats blijven dus onbebouwd. De woningen komen al eerste beschikbaar voor de mensen uit de Florabuurt en in tweede instantie voor mensen buiten de Florabuurt.

Grondgebonden eengezinswoningen zijn nu nog niet aanwezig in de Florabuurt. Het aantal locaties om deze woningen te bouwen in Capelle aan den IJssel is bovendien beperkt. Woningbouw aan de Wingerd draagt bij aan een gevarieerdere woningvoorraad in de Florabuurt. En aan de mogelijkheid om door te stromen naar een andere woning in de buurt. Extra woningbouw versterkt tot slot het draagvlak voor voorzieningen. Er zijn ook zorgen dat door de bouw van woningen groen verloren gaat. Daarom willen we samen met de bewoners nadenken hoe we het groen aan de Wingerd mooier kunnen inrichten. Ten behoeve van de woningen zullen er extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Op onderstaande afbeelding staat aangegeven waar de sociale huurwoningen gepland zijn.

Voortgang

De notitie Woningbouw Wingerd is, net als andere beleidsdocumenten met betrekking tot de Florabuurt, op 14 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De notitie is onderaan deze pagina te downloaden. Deze notitie is toegevoegd aan de gebiedsvisie Florabuurt.

Concept kavelpaspoort

Inmiddels heeft het college van burgemeesters en wethouders de voorlopige versie van het kavelpaspoort vastgesteld. 

Waarom een kavelpaspoort?

Wij zien als gemeente mogelijkheden voor de nieuwbouw van 8 tot 10 sociale grondgebonden woningen te realiseren. Het kavelpaspoort omschrijft de kaders en randvoorwaarden voor een woningbouwontwikkeling ter plaatse en biedt kaders voor de initiatiefnemer om een plan uit te werken. Het kavelpaspoort is opgesteld in samenspraak met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden.

Inhoud concept kavelpaspoort Wingerd

De aan de Wingerd te bouwen sociale woningen maken onderdeel uit van het totaal aantal sociale woningen (56) wat gebouwd mag worden in het middengebied Florabuurt. Een en ander zoals aangegeven in het gebiedspaspoort middengebied Florabuurt.

Hoe gaat het verder?

Na de ter inzage periode stellen wij een Nota van Beantwoording op, waarin wij uw eventuele reactie beantwoorden. Het kavelpaspoort, waarin de inspraakreacties zo veel mogelijk verwerkt zijn, wordt opnieuw ter behandeling aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling- en Beheer (SOB). Wij streven ernaar om het kavelpaspoort in de raad van 18 december 2023 te laten vaststellen

Doe mee!

Wij nodigen alle bewoners van de Florabuurt uit om mee te denken over de invulling van de plannen. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Bepalen wenselijkheid Opstellen kavelpaspoort Vaststellen kavelpastpoort

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten