Capelle bouwt aan de stad
Gebiedsvisie Florabuurt

Concept Gebiedsvisie Florabuurt gewijzigd vastgesteld

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

Op 9 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Gebiedsvisie Florabuurt, het concept actieprogramma en het concept gebiedspaspoort middengebied van de Florabuurt gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde plannen worden door het college ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 13 december.

Met deze plannen wil het college de Florabuurt een nieuwe impuls geven. De afgelopen jaren is met Havensteder, Pameijer bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gewerkt aan een toekomstplan voor de Florabuurt.

Wijzigingen

Het college heeft naar aanleiding van de inspraakreacties en extra gesprekken met (leden van) de buurtcoalitie besloten de plannen op 22 punten te wijzigen.

Om tegemoet te komen aan de zorgen van bewoners over het bouwen van nieuwe woningen is besloten 100 woningen uit de plannen te halen. De Dotterleitoren met 60 woningen is geschrapt en in het middengebied komen 40 koopwoningen minder. De woontoren nabij de kruising met de Schenkelse Dreef – Kralingseweg moet aan de westkant van het bouwblok komen, zodat er minder schaduw over omliggende woningen valt en de watergang breder kan blijven. De bebouwing van 8 hoog aan het buurtpark is geschrapt. Hier mag nu maximaal 4 hoog worden gebouwd. Ook is de ruimte waar het kindcentrum 4 hoog mag worden beperkt tot maximaal 25% van het bouwvlak, dat was eerst 100%. We willen activiteiten organiseren voor nieuwe bewoners en fietsen meer stimuleren. De gemeente gaat ook extra onderzoek doen naar de verkeersafwikkeling op de kruispunten Prins Alexanderlaan – Kralingseweg en Kralingseweg – Schenkelse Dreef, ook al is de toename van het verkeer relatief beperkt. Aan De Wingerd komen 8 sociale huurwoningen van Havensteder.

In de concept nota van beantwoording en in het raadsvoorstel staan alle 22 wijzigingen beschreven. De concept nota van beantwoording en het raadsvoorstel zijn te downloaden op de webpagina van de gebiedsvisie.

Vervolgproces

Op 7 december worden de plannen besproken in de gecombineerde raadscommissie Stadontwikkeling en -Beheer (SOB) en Samenleving en Economie (SLE). Vervolgens worden de plannen op 13 december in de raadsvergadering besproken.

Capelle bouwt aan de stad

Gebiedsvisie Florabuurt

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel