Capelle aan den IJssel

Samen laten we de Florabuurt opbloeien

Ruim vijftig jaar na de bouw van de Florabuurt in Capelle aan den IJssel gaan de gemeente, Havensteder en Pameijer samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers de Florabuurt een nieuwe invulling en uitstraling geven. Dit staat in de gebiedsvisie, het actieprogramma en gebiedspaspoort Middengebied. Het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2021 ligt aan de basis van deze plannen.

Begin 2021 zijn de voorlopige plannen besproken met de buurt en de gemeenteraad. Daarna heeft de gemeente gewijzigde plannen ter inzage gelegd. Iedereen kon op de plannen reageren. Op basis van de inspraakreacties en de extra overleggen met maatschappelijke partners hebben burgemeester en wethouders de plannen op 22 punten aangepast. Om tegemoet te komen aan de zorgen van bewoners hebben burgemeester en wethouders onder andere besloten 100 nieuwe woningen uit de plannen te halen.

Toekomstige Florabuurt

Gemeente, Havensteder en Pameijer kiezen voor een brede sociale aanpak van de Florabuurt. Gericht op een schone buurt, het kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren, ontmoeting, gezondheid, eenzaamheid, werk, inkomen en taalonderwijs. De buitenruimte krijgt een opwaardering en nieuwe inrichting. Havensteder knapt in 2023 en 2024 de portiekwoningen op. Voor de basisscholen en de andere voorzieningen komen er nieuwe gebouwen. Ook komen er maximaal 264 nieuwe woningen.

Samen

In de Florabuurt wonen veel betrokken buurtbewoners, ondernemers en organisaties die van hun buurt iets moois en goeds willen maken. In verschillende teams werken zij al samen met de bedoeling om de betrokkenheid uit te breiden. Dit heeft zich geuit in de buurtcoalitie bij het opstellen van de plannen. In de vernieuwde Florabuurt ontmoeten jong en oud elkaar en bewoners met verschillende culturele achtergronden. Samen laten we de Florabuurt opbloeien!

Integraal Kindcentrum

Speerpunten zijn het tegengaan van eenzaamheid onder alle leeftijden, een schone buurt, versterking taalonderwijs, energiebesparing, gezondheid, werk en inkomen. Ook wordt ingezet op het vergroten van de kansen van kinderen en jongeren. Daarom willen gemeente, Havensteder en Pameijer een nieuw kindcentrum bouwen voor alle functies gericht op kinderen, zoals basisscholen Klim-Op en De Triangel, peuter- en kinderopvang en ontwikkelcentrum Cocon en de naschoolse dagbehandeling van Pameijer. Met elkaar onder één dak bundelen zij hun krachten en delen zij hun expertises. Een integraal aanbod voor taal, gezondheid en financiële scholing is daar een onderdeel van. Er komt ook een gebouw voor zorg, welzijn en ontmoeting.

Groen

De oppervlakte openbare ruimte en de oppervlakte groen in de Florabuurt blijven in de plannen gelijk. De gemeente investeert wel in de kwaliteit hiervan. Bij de winkels wordt de buitenruimte opgeknapt. De saaie grasvelden tussen de portiekflats worden in overleg met bewoners mooier gemaakt. In het midden van de Florabuurt komt een buurtpark waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Er komt een buurttuin van, voor en door bewoners. Langs de Dotterlei komen nieuwe speelplekken en meer groen. Fiets- en wandelroutes in de buurt worden verbeterd en veiliger gemaakt.

Woningbouw voor iedereen

De Florabuurt wordt een wijk waar jong en oud een fijne woning kunnen vinden. Voor bewoners met een laag inkomen en voor bewoners die wat meer te besteden hebben. Havensteder gaat de 432 portiekwoningen verbeteren. Er komen maximaal 264 nieuwe woningen: 56 sociale huurwoningen, 36 zorggerelateerde woonplekken voor Pameijer en 172 vooral betaalbare woningen voor huishoudens met een modaal inkomen zoals leraren, politieagenten en verpleegkundigen.

Havensteder

Havensteder is blij met de integrale gebiedsvisie voor de Florabuurt en investeert de komende jaren meer dan 34 miljoen euro in het onderhoud van hun 432 portiekwoningen in deze wijk. Daarnaast investeren zij zo’n 12 miljoen in nieuwbouw van 56 sociale huurwoningen in de middenstrook en aan de kant van de Wingerd. Dit omdat Havensteder vertrouwen heeft in de integrale aanpak naar een vitale wijk.

Havensteder heeft zelden meegemaakt dat een woningcorporatie samen met gemeente, bewoners en andere stakeholders op deze manier intensief samen aan een integraal plan werkten. De buurt is bekeken in al haar facetten. Er zijn veel bijeenkomsten georganiseerd waarbij tientallen, soms wel honderden bewoners feedback gaven op de analyses en later in het proces ook reageerden op de ideeën en planvorming. De conceptplannen in de visie zijn op veel punten aangepast op basis van feedback uit de wijk en vanuit de buurtcoalitie. Havensteder vindt dat de huidige visie recht doet aan hetgeen zij uit de wijk hebben terug gehoord.

Het is belangrijk om nu snel een helder kader vast te stellen om de plannen op gebied van nieuwbouw, maatschappelijke voorzieningen, buitenruimte en vooral ook de sociaal-maatschappelijke aanpak verder vorm te geven. Onze – ook door de buurtcoalitie - gedeelde ambities zijn te belangrijk. We willen en moeten aan de slag!