Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Blinkertgebied

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren

Op de plek van het voormalig zwembad de Blinkert komt een nieuwe woonbuurt met in totaal 180 appartementen, verdeeld over vier woongebouwen. De gebouwen variëren in bouwhoogte. Het gaat om 45 vrije sector huurwoningen, 45 sociale huurwoningen en 90 koopwoningen.

Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023, waarna de woningen eind 2024 kunnen worden opgeleverd.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen, ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer), voor de nieuwbouw van 180 woningen op het Blinkert terrein aan de P.C. Boutensingel.

(Ter inzage termijn van 16 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023.)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 180 woningen op het Blinkert terrein. Het plan past niet in het bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan door gebruik te maken van artikel 2.12 eerste lid, onder 1 sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Bestemmingsplan

Het plan niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Middelwatering’. De afwijkingen zijn:

- Op de locatie van de beoogde woningbouw ligt de bestemming ‘Sport’. Het bouwen van woningen en het aanleggen van de buitenruimte en de parkeervoorzieningen voor bij de woningen is binnen deze bestemming niet toegestaan.

Inhoud van het plan

Op het Blinkert terrein wordt een nieuwe woonbuurt gerealiseerd. Er worden 180 woningen gebouwd. De nieuwe appartementen worden gerealiseerd in 4 gebouwen variërend in hoogte. De buitenruimte zal groen worden ingericht met onder andere een park bovenop de parkeervoorziening en een plein met een ontmoetingsruimte. Het zwembad dat hier ooit lag is gebruikt als inspiratie voor het ontwerp.

Besluit hogere waarden

Het plangebied ligt in de buurt van de Algeraweg. De Algeraweg veroorzaakt meer wegverkeerslawaai dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Uit geluidsonderzoek blijkt dat dit 61 dB is. De maximaal toelaatbare waarde veroorzaakt door wegverkeerslawaai mag volgens de Wet geluidhinder 63 dB zijn. Het college stelt daarom vast dat deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toelaatbaar is, dit noemen we een besluit hogere waarden.

Wilt u het plan bekijken?

Het plan voor de bouw van 180 woningen kunt u bekijken vanaf donderdag 16 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Dit noemen we de ter inzage legging. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kan ik een reactie geven?

Van donderdag 16 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023 kunt u reageren op de plannen. Dit kan door het indienen van een zienswijze:

• Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid en/of het m.e.r.-beoordelingsbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:

1. Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen (vindplaats via de bekendmaking van woensdag 15 februari 2023) onder vermelding van: project ‘Blinkert’.

2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel onder vermelding van: project ‘Blinkert’.

3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u vanaf donderdag 16 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023 contact op met mevrouw I. Confurius, telefoonnummer 010 – 284 8253, e-mail i.confurius@capelleaandenijssel.nl.

Hoe gaat het verder?

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de eventueel ingediende zienswijzen en verleent de al dan niet gewijzigde definitieve omgevingsvergunning. Tegen dit besluit kan tot slot nog beroep worden ingediend.  

Verkoop is gestart

Vanaf donderdag 23 juni 2022 is de verkoop gestart van de 90 appartementen voor project Blinq. Het gaat om 88 luxe koopappartementen en 2 penthouses. Op de website woneninblinq.nl kun je je inschrijven voor de woningen. Je kunt je inschrijven tot maandag 11 juli 12.00 uur. 

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren
Het wordt een woonbuurt, waarin parkeren slim wordt gecombineerd met de bebouwing of de buitenruimte en waarbij goed is nagedacht over de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving. Het biedt de nieuwe en de huidige bewoners van omliggende buurten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De nieuwe woningen komen in een groene en levendige openbare ruimte die de aansluiting zoekt met het bestaande groengebied aan de zijde van de Algeraweg. De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een woonbuurt waarin groene gevels en/of daken worden gestimuleerd, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt en sloopmaterialen van het zwembad worden hergebruikt. De regels en ambities voor deze gebiedsontwikkeling zijn beschreven in het gebiedspaspoort dat onderaan deze pagina is te downloaden.

Aanbestedingsprocedure
De gemeente Capelle aan den IJssel startte begin 2020 een aanbestedingsprocedure om een ontwikkelaar te selecteren voor de herontwikkeling van het plangebied de Blinkert. Op 6 november 2020 hebben vijf partijen een ontwerp en grondbod ingediend. De beoordelingscommissie van de gemeente heeft deze inschrijvingen op basis van vooraf bepaalde criteria beoordeeld. Het gaat hierbij om de beste prijs-kwaliteitverhouding. Van Wijnen Projectontwikkeling B.V. heeft de beste beoordeling gekregen. 

Ondertekening met Van Wijnen en Havensteder
Op vrijdag 26 maart 2021 hebben de gemeente, woningbouwvereniging Havensteder en van Wijnen de overeenkomsten getekend om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Bekijk hier het filmpje

Behoud of kap bestaande bomen en struiken
Op 15 september 2021 is geïnventariseerd welke bomen in aanmerking komen voor behoud dan wel kap. In het plangebied staan een aantal bomen en struiken die we graag inpassen in het nieuwe plan. Het is echter niet mogelijk om alle bomen te behouden. Er is in het plangebied sprake van achterstallig groenonderhoud, waardoor sommige bomen er slecht aan toe zijn en niet behouden kunnen blijven. In het ontwerp worden een aantal bestaande (groepjes) bomen ingepast, waarbij ook de onderbegroeiing veelal behouden blijft. Dit bleek echter niet voor alle bomen mogelijk en wenselijk, waarmee ook een aantal gezonde bomen moeten worden gekapt. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bomen niet behouden kunnen blijven waar voorbelasting plaatsvindt. Een boom overleeft het niet als er voorbelasting boven zijn wortels aangebracht wordt. Daarom wordt ter plaatse van de te behouden bomen niet voorbelast en moeten bomen gekapt worden die op plekken staan waar hoe dan ook voorbelasting moet komen. 

Samenwerken
Bij de realisatie van de nieuwe woonbuurt werkt de gemeente samen met woningcorporatie Havensteder. De sociale huurwoningen zullen door Havensteder worden afgenomen en verhuurd. In totaal zullen er 45 sociale huurwoningen worden verhuurd. Sportschool David Lloyd blijft behouden. Bij de nadere uitwerking van het plan van de geselecteerde ontwikkelaar wordt mogelijk ook David Lloyd betrokken.

Betrokkenheid omwonenden
Tijdens bijeenkomsten in 2017 en 2018 hebben omwonenden nuttige input geleverd voor het gebiedspaspoort. Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor het gebied. Enkele van de ontwikkelaars hebben ook buurtbewoners en woningzoekenden betrokken bij het opstellen van hun inschrijving. In de zomerperiode 2021 heeft Van Wijnen omwonenden en toekomstige bewoners betrokken om de plannen te toetsen en te versterken. Zo zijn er digitale vragenlijsten voorgelegd aan ca. 350 mensen. De uitkomsten van deze enquête zijn gebruikt voor een bijeenkomst met de klankbordgroep. Lees meer hierover op www.buitenthuis-deblinkert.nl 

Planning

Het zwembad de Blinkert is in september 2020 buiten gebruik gesteld, na opening van het zwem- en sportcomplex Aquapelle. Vooruitlopend hierop zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel plannen ontwikkeld om het gebied rond dit zwembad te herontwikkelen. 

Op 28 januari 2022 is gestart met de sloop van het oude zwembad De Blinkert. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023, waarna de woningen eind 2024 kunnen worden opgeleverd.

Planning

Ambities en spelregels beschrijven in een gebiedspaspoort Besluitvorming gemeenteraad over gebiedspaspoort Selectie geschikte ontwikkelaar Uitwerken bouwplan en start voorbelasting vergunningprocedure, bouwrijpmaken en start verkoop Bouw woningen

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws