Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Blinkertgebied

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren

Op de plek van het voormalig zwembad de Blinkert komt een nieuwe woonbuurt met in totaal 180 appartementen, verdeeld over vier woongebouwen. De gebouwen variëren in bouwhoogte. Het gaat om 45 vrije sector huurwoningen, 45 sociale huurwoningen en 90 koopwoningen.

Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023, waarna de woningen eind 2024 kunnen worden opgeleverd.

( 18-05-2023) Publicatie besluit omgevingsvergunningen

Besluit omgevingsvergunningen, besluit hogere waarden geluid (wegverkeer), voor de nieuwbouw van 180 woningen op het Blinkert terrein aan de P.C. Boutensingel.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning voor het bouwen van 180 woningen op het Blinkert terrein heeft verleend. Het plan past niet in het bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan door gebruik te maken van artikel 2.12 eerste lid, onder 1 sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Crisis- en herstelwet is op dit besluit van toepassing.

Bestemmingsplan
Het plan niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Middelwatering’. De afwijkingen zijn:

- Op de locatie van de beoogde woningbouw ligt de bestemming ‘Sport’. Het bouwen van woningen en het aanleggen van de buitenruimte en de parkeervoorzieningen voor bij de woningen is binnen deze bestemming niet toegestaan.

Inhoud van het plan

Op het Blinkert terrein wordt een nieuwe woonbuurt gerealiseerd. Er worden 180 woningen gebouwd. De nieuwe appartementen worden gerealiseerd in 4 gebouwen variërend in hoogte. De buitenruimte zal groen worden ingericht met onder andere een park bovenop de parkeervoorziening en een plein met een ontmoetingsruimte. Het zwembad dat hier ooit lag is gebruikt als inspiratie voor het ontwerp.

Het ontwerpbesluit lag van 16 februari tot en met 29 maart 2023 ter inzage. Op 17 april heeft de gemeenteraad besloten een deel van de beoogde koopappartementen als huurwoningen in de markt te zetten. Het woonprogramma is daardoor gewijzigd ten op van het ontwerpbesluit. De wijziging in het woonprogramma heeft geen gevolgen voor de verdere uitwerking van het plan.

Besluit hogere waarden
Het plangebied ligt in de buurt van de Algeraweg. De Algeraweg veroorzaakt meer wegverkeerslawaai dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Uit geluidsonderzoek blijkt dat dit 61 dB is. De maximaal toelaatbare waarde veroorzaakt door wegverkeerslawaai mag volgens de Wet geluidhinder 63 dB zijn. Het college stelt daarom vast dat deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toelaatbaar is, dit noemen we een besluit hogere waarden.

Wilt u het plan zien?

Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend. Dit besluit kunt u vanaf donderdag 18 mei 2023 tot en met woensdag 28 juni 2023 bekijken in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt het plan ook digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u het niet eens met het plan?
Dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam. U kunt in beroep gaan als de vergunning tegen uw belangen ingaat.

Hoe gaat u in beroep?

Stuur uw beroepsschrift per post naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

In uw beroepsschrift zet u:
- Uw naam en adres;
- Uw handtekening;
- De datum van uw beroepsschrift;
- Tegen welk besluit u in beroep gaat;
- Waarom u het niet eens bent met het besluit.
Voor het indienen van beroep moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Voor ruimtelijke ontwikkelingen waar meer dan 11 woningen gerealiseerd worden is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de beroepsprocedure. Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op dit besluit moet met een aantal punten rekening houden.

U dient al uw beroepsgronden op te nemen in uw beroepsschrift. Het is niet mogelijk om na de beroepstermijn uw beroepsgronden nog aan te vullen. Als er tijdens de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, dan wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tot wanneer kunt u in beroep gaan?
U kunt in beroep gaan zolang de beroepstermijn loopt. De beroepstermijn loopt vanaf donderdag 18 mei 2023 tot en met woensdag 28 juni 2023.

Wanneer gaat de vergunning in?
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam vragen om te beslissen dat de vergunning niet meteen in werking treedt. Dat heet het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?
Stuur uw aanvraag voor een voorlopige voorziening naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als u ook in beroep bent gegaan. Daarom moet u een kopie van uw beroepsschrift meesturen. Leg in uw aanvraag duidelijk uit waarom de vergunning niet meteen in werking moeten treden.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Confurius, telefoonnummer 010 – 284 8253, e-mail i.confurius@capelleaandenijssel.nl 

(17-04-2023) Een deel van de koopwoningen De Blinkert wordt huurwoningen

Binnen het nieuwbouwproject Blinq (Blinkert) wordt een deel van de koopwoningen omgezet naar huurwoningen. Dit heeft de gemeenteraad op maandag 17 april besloten. De reden is de veranderende woningmarkt. Er zijn slechts 24 van de 90 woningen verkocht. 

Wanneer niet meegegaan zou worden met het voorstel zou het contract waarschijnlijk ontbonden moeten worden en moet een nieuw plan proces opgestart worden. De raad heeft besloten mee willen te gaan in dit voorstel omdat:

1. het hiermee mogelijk blijft om 180 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad van Capelle;
2. het hiermee mogelijk blijft dat 45 sociale huurwoningen op deze locatie en onder de gestelde voorwaarden gerealiseerd worden;
3. met de ontwikkeling van de Blinkert de ruimtelijke kwaliteit in deze buurt sterk verbetert wordt;
4. met de ontwikkeling van de Blinkert ook een ontmoetingsruimte voor de buurt gerealiseerd wordt;
5. de verkoop van de gronden, conform de met Van Wijnen afgesloten overeenkomst, de gemeente € 2,475 miljoen oplevert;
6. nog steeds voldaan wordt aan de in het kavelpaspoort gewenste mix van doelgroepen en prijsklassen.

Alle onderbouwende stukken van de raadsvergadering kunt u downloaden via de website:
https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/1044617.

(16-02-2023) Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen, ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer), voor de nieuwbouw van 180 woningen op het Blinkert terrein aan de P.C. Boutensingel.

(Ter inzage termijn van 16 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023.)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 180 woningen op het Blinkert terrein. Het plan past niet in het bestemmingsplan. De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan door gebruik te maken van artikel 2.12 eerste lid, onder 1 sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Bestemmingsplan

Het plan niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Middelwatering’. De afwijkingen zijn:

Op de locatie van de beoogde woningbouw ligt de bestemming ‘Sport’. Het bouwen van woningen en het aanleggen van de buitenruimte en de parkeervoorzieningen voor bij de woningen is binnen deze bestemming niet toegestaan.

Inhoud van het plan

Op het Blinkert terrein wordt een nieuwe woonbuurt gerealiseerd. Er worden 180 woningen gebouwd. De nieuwe appartementen worden gerealiseerd in 4 gebouwen variërend in hoogte. De buitenruimte zal groen worden ingericht met onder andere een park bovenop de parkeervoorziening en een plein met een ontmoetingsruimte. Het zwembad dat hier ooit lag is gebruikt als inspiratie voor het ontwerp.

Besluit hogere waarden

Het plangebied ligt in de buurt van de Algeraweg. De Algeraweg veroorzaakt meer wegverkeerslawaai dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Uit geluidsonderzoek blijkt dat dit 61 dB is. De maximaal toelaatbare waarde veroorzaakt door wegverkeerslawaai mag volgens de Wet geluidhinder 63 dB zijn. Het college stelt daarom vast dat deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toelaatbaar is, dit noemen we een besluit hogere waarden.

Hoe gaat het verder?

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de eventueel ingediende zienswijzen en verleent de al dan niet gewijzigde definitieve omgevingsvergunning. Tegen dit besluit kan tot slot nog beroep worden ingediend.  

(23-06-2022) Verkoop is gestart

Vanaf donderdag 23 juni 2022 is de verkoop gestart van de 90 appartementen voor project Blinq. Het gaat om 88 luxe koopappartementen en 2 penthouses. Op de website woneninblinq.nl kun je je inschrijven voor de woningen. Je kunt je inschrijven tot maandag 11 juli 12.00 uur. 

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren
Het wordt een woonbuurt, waarin parkeren slim wordt gecombineerd met de bebouwing of de buitenruimte en waarbij goed is nagedacht over de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving. Het biedt de nieuwe en de huidige bewoners van omliggende buurten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De nieuwe woningen komen in een groene en levendige openbare ruimte die de aansluiting zoekt met het bestaande groengebied aan de zijde van de Algeraweg. De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een woonbuurt waarin groene gevels en/of daken worden gestimuleerd, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt en sloopmaterialen van het zwembad worden hergebruikt. De regels en ambities voor deze gebiedsontwikkeling zijn beschreven in het gebiedspaspoort dat onderaan deze pagina is te downloaden.

Aanbestedingsprocedure
De gemeente Capelle aan den IJssel startte begin 2020 een aanbestedingsprocedure om een ontwikkelaar te selecteren voor de herontwikkeling van het plangebied de Blinkert. Op 6 november 2020 hebben vijf partijen een ontwerp en grondbod ingediend. De beoordelingscommissie van de gemeente heeft deze inschrijvingen op basis van vooraf bepaalde criteria beoordeeld. Het gaat hierbij om de beste prijs-kwaliteitverhouding. Van Wijnen Projectontwikkeling B.V. heeft de beste beoordeling gekregen. 

Ondertekening met Van Wijnen en Havensteder
Op vrijdag 26 maart 2021 hebben de gemeente, woningbouwvereniging Havensteder en van Wijnen de overeenkomsten getekend om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Bekijk hier het filmpje

Behoud of kap bestaande bomen en struiken
Op 15 september 2021 is geïnventariseerd welke bomen in aanmerking komen voor behoud dan wel kap. In het plangebied staan een aantal bomen en struiken die we graag inpassen in het nieuwe plan. Het is echter niet mogelijk om alle bomen te behouden. Er is in het plangebied sprake van achterstallig groenonderhoud, waardoor sommige bomen er slecht aan toe zijn en niet behouden kunnen blijven. In het ontwerp worden een aantal bestaande (groepjes) bomen ingepast, waarbij ook de onderbegroeiing veelal behouden blijft. Dit bleek echter niet voor alle bomen mogelijk en wenselijk, waarmee ook een aantal gezonde bomen moeten worden gekapt. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bomen niet behouden kunnen blijven waar voorbelasting plaatsvindt. Een boom overleeft het niet als er voorbelasting boven zijn wortels aangebracht wordt. Daarom wordt ter plaatse van de te behouden bomen niet voorbelast en moeten bomen gekapt worden die op plekken staan waar hoe dan ook voorbelasting moet komen. 

Samenwerken
Bij de realisatie van de nieuwe woonbuurt werkt de gemeente samen met woningcorporatie Havensteder. De sociale huurwoningen zullen door Havensteder worden afgenomen en verhuurd. In totaal zullen er 45 sociale huurwoningen worden verhuurd. Sportschool David Lloyd blijft behouden. Bij de nadere uitwerking van het plan van de geselecteerde ontwikkelaar wordt mogelijk ook David Lloyd betrokken.

Betrokkenheid omwonenden
Tijdens bijeenkomsten in 2017 en 2018 hebben omwonenden nuttige input geleverd voor het gebiedspaspoort. Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor het gebied. Enkele van de ontwikkelaars hebben ook buurtbewoners en woningzoekenden betrokken bij het opstellen van hun inschrijving. In de zomerperiode 2021 heeft Van Wijnen omwonenden en toekomstige bewoners betrokken om de plannen te toetsen en te versterken. Zo zijn er digitale vragenlijsten voorgelegd aan ca. 350 mensen. De uitkomsten van deze enquête zijn gebruikt voor een bijeenkomst met de klankbordgroep. 

(01-09-2020) Planning

Het zwembad de Blinkert is in september 2020 buiten gebruik gesteld, na opening van het zwem- en sportcomplex Aquapelle. Vooruitlopend hierop zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel plannen ontwikkeld om het gebied rond dit zwembad te herontwikkelen. 

Op 28 januari 2022 is gestart met de sloop van het oude zwembad De Blinkert. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023, waarna de woningen eind 2024 kunnen worden opgeleverd.

Planning

Ambities en spelregels beschrijven in een gebiedspaspoort Besluitvorming gemeenteraad over gebiedspaspoort Selectie geschikte ontwikkelaar Uitwerken bouwplan en start voorbelasting vergunningprocedure, bouwrijpmaken en start verkoop Bouw woningen

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws