Capelle aan den IJssel

Het Nieuwe Rivium

De plannen krijgen vorm

De plannen om het bedrijventerrein Rivium om te bouwen naar een bruisende stadswijk worden steeds duidelijker. Een aantal kantoorpanden wordt omgebouwd tot woningen, andere gebouwen worden gesloopt en vervangen.

Informatiebijeenkomsten

Bewoners van Capelle en Rotterdam bezochten op 5 oktober de bewonersbijeenkomst in het gemeentehuis. Betrokken ambtenaren vertelden aan de hand van de maquette hoe de woon-werkwijk er in de toekomst uit komt te zien. Bewoners in de omgeving, zoals de wijken Kralingseveer en Fascinatio, deelden hun zorgen over het verkeer, parkeren en de invloed van de hoge woontorens op hun toekomstig woongenot. We nemen deze informatie mee in verdere onderzoeken. Op 31 oktober heeft er ook een bedrijvenbijeenkomst plaatsgevonden.

Mobiliteit

Belangrijk aandachtspunt voor veel mensen is mobiliteit. Hieronder vallen doorstroming op het Rivium zelf, sluipverkeer en parkeerdruk. De Rivium Boulevard wordt afgesloten voor een beter leefklimaat in de woon-werkwijk. Hiervoor is een proefknip uitgevoerd, waaruit conclusies zijn getrokken. Deze verwerken we in de milieueffectrapportage en in onderzoek naar verkeersmaatregelen.

MER 2.0

Momenteel passen we het omgevingsplan en de MER 2.0 aan. Vanwege de tijd die de aanpassingen kosten en de wens om beschikbare informatie met bewoners te delen, is een tussenversie van de MER (de MER 1.0) beschikbaar gesteld. De MER 1.0 is nog niet afgestemd op het bestemmingsplan (of omgevingsplan) en dat is uiteindelijk wel nodig. Het is goed om te weten dat deze MER 1.0 geen officiële status heeft. Zo is bijvoorbeeld de verkeersstudie die als bijlage bij het verkeersonderzoek zit een oude versie. De datums in het rapport (bijna een jaar oud) laten dit ook zien. De officiële MER wordt op het omgevingsplan afgestemd en wordt de MER 2.0 genoemd. Zodra het college van burgemeester en wethouders een besluit over de MER 2.0 heeft genomen, zal deze samen met het omgevingsplan ter inzage worden gelegd en worden gedeeld.

Hoe gaat het verder?

Het ontwerp wijziging omgevingsplan (voorheen ontwerpbestemmingsplan) met de MER 2.0 en het Beeldkwaliteitsplan wordt in 2024 ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie geven op de plannen, bijvoorbeeld wanneer u het ergens niet mee eens bent of een fout ziet in het plan. Daarna worden de reacties (zienswijzen) verwerkt en wordt het plan vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens worden de plannen uitgewerkt en de werkzaamheden voorbereid. Over de planning en de ter inzagelegging houden we u op de hoogte via deze website, nieuwsberichten, het Kontakt IJssel en Lekstreek en www.ruimtelijkeplannen.nl.

De plannen

De gemeente en de projectontwikkelaars hebben in het Gebiedspaspoort 2.0 punten vastgelegd die we belangrijk vinden voor het ontwerp en de ontwikkeling van Rivium. Deze basis is uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp en wordt vastgelegd in de wijziging van het omgevingsplan en het Beeldkwaliteitsplan.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zijn ook onderzoeken gedaan naar de effecten op de omgeving. De resultaten worden opgenomen in de Milieueffectrapportage (MER).

5.500 woningen

Rivium telt in de toekomst ongeveer 5.500 woningen, waarmee de gemeente een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de woningnood. Er komen koop- en huurwoningen in verschillende prijscategorieën.

Hoogbouw

Er worden woontorens gebouwd in verschillende hoogtes. De twee grootste gebouwen worden ruim 130 meter. De meeste woontorens krijgen een hoogte van ongeveer 70 meter.

Voorzieningen

Op het Rivium wordt ruimte gemaakt voor winkels, onderwijs, zorg, horeca, sport en recreatie. Dit is fijn voor de toekomstige bewoners, maar ook voor de bewoners van de wijken eromheen. De gemeente werkt ook aan een groene en duurzame inrichting van de buitenruimte. Hierin kan worden gesport, gespeeld en gewandeld.

Mobiliteit

Op het Rivium wordt ruim baan gemaakt voor fietsers en voetgangers. Het openbaar vervoer wordt verbeterd door de ParkShuttle, die steeds vaker tussen Rivium en metrostation Kralingse Zoom zal rijden. De waterbus en de watertaxi hebben al een halte aan het Rivium. De gemeente doet verder onderzoek naar maatregelen voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws